تبلیغات
شـــــــــــــــعر - غــــــــــــــزل

شـــــــــــــــعر

غــــــــــــــزل

چون واگنی فرسوده درراه آهنی خالی

ازمن چه باقی مانده جزپیراهنی خالیدارد فــرومـی ریـزد اجـزای تــنــم درمــن

آن طـورکــه دیـواره هـای مـعـدنی خــالـیچون آخرین سربازشهری سوخته یک عمر

جـنـگــیـده ام درمــرزهای میـهـنی خـالـیحـالاکـه سـرچـرخـانـده ام درباد می بـینم

پشت سرم شهریست ازهرروشنی خالیگنجایش این جام ها اندازه ی هم نیست

من استکانم شد به لب تـرکردنی خـالـیآن باغبانم که پس ازیک عمرجان کندن

ازبـاغ بـیـرون آمـدم بـا دامـنـی خالـی


شعری از:پانته آ صفایی   

ازکتاب:روزهای آخر آبان


[ یکشنبه 30 تیر 1392 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]