تبلیغات
شـــــــــــــــعر - قـسـم بـه اول خـلقـت

شـــــــــــــــعر

قـسـم بـه اول خـلقـت

منـم ویک دل لبریز سوءپـیشـینه

وخودنمایی این زخم های دیرینهبه ارتکاب گناهی نکرده آمده ام

به بازپرسی خودروبروی آیینهمنم،ودارمکافات وچشم های شما

وعزم جزم دلی بی ریا وبی کینـه_دلی مـقـیّدعـشـق شما،بـه امـرشـمـا

عتیق و ساده چنان کاسه ای سفالینهبه خاستگاه صمیمانه ی غزل سوگند

وانـتــظارتــودرایـن غـروب آدیـنـه_اگرچه جرم صمیمی عشق محرز شد

اگـرچـه زلزله ای پاگرفت درسـیـنـه__هـنوزهم توبهارمنی،قسم به غزل

قسـم به اول خلقت به عصرپاریـنه


آزاد کاعباسی

(ازکتاب:راس ساعت گریستن)[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:17 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]