تبلیغات
شـــــــــــــــعر

شـــــــــــــــعر

خواب

گرچه می گویند این دنیا به غیرازخواب نیست

ای اجل!مهمان نوازی کن که دیگرتاب نیستبین ماهی های اقیانوس وماهی های تنگ

هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جزآب نیست!ما رعیت هاکجا! محصول باغستان کجا؟!

روستای سیب های سرخ،بی ارباب نیستای پلنگ ازکوه بالارفتنت بیهوده است

ازکمین بیرون مزن،امشب شب مهتاب نیستدرنمازت شعرمی خوانی ومی رقصی،دریغ!

جای این دیوانگی هاگوشهء محراب نیستگردبادی مثل تو یک عمر سرگردان چیست؟

گوهری مانند مرگ اینقدر هم نایاب نیست!...منبع:سه گانهء فاضل نظری

کتاب:اقــلّـیّـــت


[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 06:34 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]مـــــــــی پندارم مـــــــــاه!

به نسیمی همه ی راه به هم می ریزد

کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد؟سنگ در برکه می اندازم و می پندارم

باهمین سنگ زدن،ماه به هم می ریزدعشق برشانهءهم چیدن چندین سنگ است

گاه می ماند وناگاه به هم می ریزدآنچه راعقل به یک عمر به دست آورده ست

دل به یک لحظه ی کوتاه به هم می ریزدآه!یک روز همین آه تو را می گیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزدمنبع:سه گانه ی فاضل نظری

کتاب:گریه های امپراتور


[ دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ] [ 08:20 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]آهــــــــــــــــــو

پیشانی ام را بوسه زد درخواب هندویی

شایدازآن ساعت طلسمم کرده جادوییشایدازآن پس بود که احساس می کردم

درسینه ام پرمی زندشب ها پرستوییشایدازآن پس بود که باحسرت ازدستم

هرروزسیبی سرخ می افتاد درجوییازکودکی دیوانه بودم مادرم می گفت

ازشانه ام هرروزمی چیده ست شب بویینام تورا می کند روی میزها هروقت

دردست آن دیوانه می افتاد چاقوییبیچاره آهویی که صیدپنجه ی شیری ست

بیچاره تر شیری که صید چشم آهوییاکنون زتو با ناامیدی چشم می پوشم

اکنون زمن بابی وفایی دست می شوییآیینه خیلی هم نباید راستگو باشد

من مایه ی رنج توهستم راست می گوییمنبع:سه گانه ی فاضل نظری

کتاب:گریه های امپراتور
[ جمعه 4 بهمن 1392 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]برای امامم،حسین

ســلام آبـــی تـــریـن دریـــای دنـــیــا

کــمی بــنـگربـه ایــن دلـتــنـگی مـــا

خــدادانــد کــه مـن دردل چــه دارم

پــریــشــانــم ومـی دانـی تــوآیـــا؟

شــمـارادوســت دارم مـن وگـویـم

فــــدای آن لـــب خــشـکــیـده آقــا

همان طوری که خودگفتی،همیشه

بـه یـادت مـی خـورم آبـی گوارا

بـه قــربـان دل خـوبت شوم مـن

کـه بـادشـمـن کـنی هـردم مدارا

و می خواهم به یادت بوکنم من

تــمـام خـاک پــاک کـربـلا را

از:خودم 


[ پنجشنبه 23 آبان 1392 ] [ 08:55 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]یـــــــــــــــــــــار

هـرسـاله چـنـدیاروفادارمـی رسد؟

کـی روزعاشـقانه ی دیدار می رسد؟کی صلح جای ظلم میایددراین جهان؟

یا ظـالمی سـرش به سرِدارمی رسد؟ذهـنم پراز سوال شده پاسخ ازشـما

برگردپاسخی بده ای یار!مـی رسـد؟
هی ندبه،ندبه،ندبه وهرجمعه بیخبر

امادلم خوش است که یکبارمی رسد...شعری ازخودم


[ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ 05:57 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]غــــــــــــــزل

چون واگنی فرسوده درراه آهنی خالی

ازمن چه باقی مانده جزپیراهنی خالیدارد فــرومـی ریـزد اجـزای تــنــم درمــن

آن طـورکــه دیـواره هـای مـعـدنی خــالـیچون آخرین سربازشهری سوخته یک عمر

جـنـگــیـده ام درمــرزهای میـهـنی خـالـیحـالاکـه سـرچـرخـانـده ام درباد می بـینم

پشت سرم شهریست ازهرروشنی خالیگنجایش این جام ها اندازه ی هم نیست

من استکانم شد به لب تـرکردنی خـالـیآن باغبانم که پس ازیک عمرجان کندن

ازبـاغ بـیـرون آمـدم بـا دامـنـی خالـی


شعری از:پانته آ صفایی   

ازکتاب:روزهای آخر آبان


[ یکشنبه 30 تیر 1392 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]قـسـم بـه اول خـلقـت

منـم ویک دل لبریز سوءپـیشـینه

وخودنمایی این زخم های دیرینهبه ارتکاب گناهی نکرده آمده ام

به بازپرسی خودروبروی آیینهمنم،ودارمکافات وچشم های شما

وعزم جزم دلی بی ریا وبی کینـه_دلی مـقـیّدعـشـق شما،بـه امـرشـمـا

عتیق و ساده چنان کاسه ای سفالینهبه خاستگاه صمیمانه ی غزل سوگند

وانـتــظارتــودرایـن غـروب آدیـنـه_اگرچه جرم صمیمی عشق محرز شد

اگـرچـه زلزله ای پاگرفت درسـیـنـه__هـنوزهم توبهارمنی،قسم به غزل

قسـم به اول خلقت به عصرپاریـنه


آزاد کاعباسی

(ازکتاب:راس ساعت گریستن)[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:17 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]خــــط قـــرمـــز

  تا شبی روشن کند با نور ماهش بام را

                                                                                                                                           

     آسمان بیرون نهاد از خط قرمز گام را

                                                                          

سعی باطل می کند مهتاب تا روشن کند

                                                                                                                                   

             در پلنگستان حضور حلقه های دام را

                                                                                         

 احتیاجی نیست دیگر بر هجوم گرگ ها

                                                                

         بانگ چوپانان گرفت از برّه ها آرام را

                                                                                  

  با تبر دیشب درختان بر تنِ خود می زدند

      تا   براندازند  رسم چوبه ی اعدام را


شعری ازپدرعزیزم         [ یکشنبه 9 تیر 1392 ] [ 07:27 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]ربــــــاعــــــی

ای جـاذبه ای که می کشانی مارا_

 

برصفحه ی خاک و می دوانی مارا

 

یک روز درسـت مثل افـتادن سیـب

 

بـر خـاک سـیاه مـی نـشانـی مـا را

 

میلاد عرفان پور

(از کتاب : پائیز بهاری ست که عاشق شده است)

 [ پنجشنبه 6 تیر 1392 ] [ 09:31 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات دوستان() ]یـک غـزل زیـبا

گـام بـرمـی دارم اماایـن گـذربیهوده است

تـا کلیــد دل نچرخد فـکـردر،بیهوده است

آه ای گنجشک من درکنج غم هایت بمان

آسـمان وقـتی نباشـد بال وپـربیهوده است

نـاخــدا!پــا ازگـلیـم دوردریـــــاها بـکـش

بـادبـان وقـتی نباشدایـن سـفربیهوده است

کاربـا ابـروکمانان آخـرش رسـوایی است

تـیراگـرازچـشم بـرخیزد سپربیهوده است

مـوج هاافـسارخـودرادست ساحل داده اند

کوشـش دریـای طـوفانی دگـربیهوده است

ای درخت پـیرازقـانون جنگـل ها نترس

ریـشه تادرخاک می ماند تبربیهوده است

 

 

 

شعری از:رضا کرمی

( کتاب: تو را می نویسم )

 

 [ سه شنبه 4 تیر 1392 ] [ 11:35 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]بـخـــــــت

شـاید تو نیایی و دلم سخـت بمیرد

درخـانه ی تنهایی من بخـت بمیرد

هی ندبه بخوانم که بیایی وسرانجام

آواره ی این کوچه شبی تخت بمیرد


[ جمعه 2 تیر 1391 ] [ 05:50 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]شهید نماز

این اولین شعریه که گفتم ؛

 اونم در سن 7 سالگی ( وقتی کلاس اول ابتدایی بودم )

==========================

  امـام حســـین تـو کربـــلا  
      
 شهــیدشده ،ای بچـه ها

   ای بچـه های خــوب ونــاز  
 
  امام حسین می خوندنماز

 خــدای خـــوب و مهـــربون
    
   امـام حـسیـــنو داد بمـون 
  


[ پنجشنبه 1 تیر 1391 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]ستایش

زینب سربچه را نوازش می کرد

ازخالق خوددوباره خواهش می کرد

هرچندکه خسته بود وغمگینٰ،اما

سرهای بریده را ستایش می کرد


[ چهارشنبه 31 خرداد 1391 ] [ 10:01 ق.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]فرات

انگار خیال باطلی داشت فرات

من در عجبم چه حاصلی داشت فرات

آن طفل سه ساله را کمی آب نداد 

با تشنه لبان چه مشکلی داشت فرات؟


[ سه شنبه 30 خرداد 1391 ] [ 05:31 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]عطـــــــــــش

عمری به فراق تو نشستیم آقا

درهای بدی را همه بستیم آقا

گرچه همه خسته ایم ازدوری تو
 
پای عطش عشق توهستیم آقا


[ سه شنبه 30 خرداد 1391 ] [ 01:32 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ].: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]